ALGEMENE VOORWAARDEN WITTELOTUS.COM

Artikel 1: voorwaarden toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen wittelotus.com en haar klanten voor het maken van Luisterkindafstemmingen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer wittelotus.com deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.

Artikel 2: overeenkomsten

2.1 Er is sprake van een overeenkomst wanneer de klant aan wittelotus.com een aanvraag heeft gedaan en betaald voor het maken van een Luisterkindafstemming en wittelotus.com deze opdracht heeft bevestigd.

2.2 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door wittelotus.com een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van wittelotus.com op. De klant kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.

Artikel 3: rechten en plichten

3.1 Bij elke overeenkomst tussen wittelotus.com en haar klant verplicht wittelotus.com zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de klant van wittelotus.com kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.

3.2 Met elke overeenkomst tussen wittelotus.com en haar klant accepteert wittelotus.com een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich wittelotus.com zich tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.

3.3 Als wittelotus.com voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de klant, is wittelotus.com van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de klant nalaat om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.

Artikel 4: annulering of opzegging van overeenkomsten

4.1 Annulering of opzegging van een overeenkomst met wittelotus.com kan alleen schriftelijk, waaronder e-mail plaatsvinden.

4.2 Annulering of opzegging is kosteloos mogelijk tot 24 uur nadat wittelotus.com de aanvraag voor een Luisterkindafstemming heeft bevestigd.

4.3 Bij annulering of opzegging na deze 24 uur vindt geen restitutie plaats.

Artikel 5: overmacht

5.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan wittelotus.com worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.

5.2 Indien wittelotus.com gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van haar verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de klant het recht de overeenkomst schriftelijk, waaronder e-mail en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

5.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor wittelotus.com tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

Artikel 6: tarief & betalingsvoorwaarden

6.1 Het tarief van wittelotus.com bestaat uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst. Deze staan op de website.

6.2 Alle door wittelotus.com opgegeven prijzen zijn inclusief BTW.

6.3 Betalingen moeten vooraf verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 7: aansprakelijkheid

7.1 wittelotus.com is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van wittelotus.com

7.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan wittelotus.com geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die klanten claimen te hebben opgelopen als gevolg van een door wittelotus.com gemaakte Luisterkindafstemming valt onder deze clausule.

7.3 Wanneer wittelotus.com is gehouden aan vergoeding van door de klant geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.

7.4 De totale vergoeding van wittelotus.com aan haar klant kan nooit meer bedragen dan € 100,-.

Artikel 8: geheimhouding van vertrouwelijke informatie

8.1 wittelotus.com is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.2 Als wittelotus.com op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en als wittelotus.com zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is wittelotus.com niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling van de wederpartij.

Artikel 9: persoonsgegevens

9.1 Tenzij de klant nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleend de klant wittelotus.com bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van klanten in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden.

wittelotus.com beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

wittelotus.com bewaart naam en e-mail gegevens gedurende 7 jaar ivm wetgeving rondom belastingzaken zodat ze kan aantonen bij controle welke debiteuren/crediteuren wittelotus.com heeft. De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het maken van een Luisterkindafstemming worden maximaal een jaar bewaard. Daarna zullen deze verwijderd worden.

De foto’s en gegevens die zijn verstrekt door de cliënt ivm een Luisterkindafstemming worden na verzending van de afstemming verwijderd. De Luisterkindafstemming zelf wordt maximaal 3 maanden bewaard en vervolgens verwijderd. De gegevens zijn opgeslagen op een harde schijf van de computer.

wittelotus.com werkt met Office 365 op een Mac computer. Tevens maak ik gebruik van een VPN verbinding, zodat ik ook vanaf een andere locatie afstemmingen kan maken over een veilige verbinding. Mocht u eerder dan de genoemde data uw gegevens verwijderd willen hebben uit mij database ontvang ik daar graag een bericht van door middel van een mailtje.

Helene Etty – van Oosten www.luisterkind-afstemming.com